Bekendtgørelse af forslag til lokalplan 35

BEKENDTGØRELSE

Forslag til lokalplan 35 og forslag til Kommuneplantillæg nr 2.

Byrådet i Egedal Kommune har den 24. juni 2015 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Kort

Forslag til Lokalplan 35 – Fortætning langs Frederikssundsvej og ved Damgårdsparken.
Lokalplanen åbner mulighed for fortætning af området med ny bebyggelse i op til 3 etager.
Lokalplanen har endvidere til formål at sikre at der fastholdes og etableres gode friarealer, at områdets forskellige dele får hensigtsmæssig vejbetjening og parkeringsmulighed samt at der skabes mulighed for at genåbne og reetablere Stenløse Å i et mere naturligt og rekreativt forløb.
Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem lokalplan 35 og Kommuneplan 2013-2025.
Med kommuneplantillægget hæves etage antallet og bygningshøjde for rammeområde O-10 og bebyggelsesprocenten hæves for rammeområde BE-11.
Retsvirkninger
Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til §17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.
Høring
Forslag til Lokalplan 35 fortætning langs Frederikssundsvej og ved Damgårdsparken og forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er lagt frem i offentlig høring fra den 30. juni 2015 til og med den 25. august 2015.
Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på mailadressen cpk@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.
Afgørelse om miljøvurdering
Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.
På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagne.

Planerne åbner ikke mulighed for etablering af projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 og berører ikke internationalt naturbeskyttelsesområde. Lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Byrådet har derfor efter miljøvurderingslovens §4 og efter bestemmelse i §3, stk. 1, nr. 3 afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.
Du kan klage over denne afgørelse.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.
Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.
Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentligt bekendtgjort regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det.
Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.
Borgermøde
Der afholdes borgermøde omkring lokalplanforslaget den 13. august 2015 kl 19.30 på Egedal Rådhus
Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker samt på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk

Dette indlæg blev udgivet i Egedal kommune og tagget . Bogmærk permalinket.